Revision

Vi udfører revision for dig

Som selskab/virksomhed er man som hovedregel omfattet af revisionspligt.

Hvis et selskab er revisionspligtigt er der en lang række ekstra krav til regnskabets udformning og indhold.

Regnskabet indeholder også en erklæring fra revisionsfirmaet som bekræfter at dette er revideret.

Når et selskab har valgt revision er der en lang række kontroller og forespørgsler som revisor skal udføre. Derfor vil man som revisor også spørge om bilag og andre ting. Selskabet er pligtig til at besvare revisors spørgsmål samt at fremskaffe de ting han beder om.

Der er mulighed for at fravælge revision hvis man i 2 år i træk ikke overskrider 2 af følgende beløbsgrænser på balancedagen:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.

Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelses grænser.

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision. Det fremgår i Loven om erhvervsdrivende fonde, kapitel 8, § 69, at en erhvervsdrivende fond’s regnskab, skal revideres af en eller flere godkendt revisorer, udpeget af bestyrelsen eller i henhold til vedtægten. Det fremgår ligeså, at fondsmyndigheden kan på fondens vegne udpege yderligere en godkendt revisor, der deltager ligeledes med de yderligere godkendte revisorer.

Fravalg af revision

Såfremt revision er fravalgt, vil revisor påtegne regnskabet med en erklæring om enten:

  • udvidet gennemgang
  • review (gennemgang)
  • Assistance.

De sidste 2 giver en mindre grad af sikkerhed for regnskabet end revision og udvidet gennemgang.

Omkostningerne til revision og udvidet gennemgang er til gengæld højere end ved review og assistance.

I bund og grund, kan man sige at det hjælper en virksomhedens interessenter og generelt virksomheden i sig selv, en objektivt billede af regnskabet og situationen i virksomheden. Heriblandt skal der oplyses omkring regnskabet overholde de love og regler der er i forbindelse med det økonomiske aspekt.

Oftest siges det. at giver regnskabet et retvisende billede af virksomheden. Dette kan man vurdere ved f.eks. at kigge på aktiver, passiver, og indtjening, soliditet, likviditet. Man siger også at revisorerne der udfører den pågældende revision af virksomheden og regnskabet, er de offentliges talsmænd

Der findes flere forskellige slags revisions typer. Vi ser henholdsvis – risikobaseret, IT, forvaltning og juridisk-kritisk.

Eftersom vi i Danmark, lovgivningsmæssigt, stiller store krav til gennemgang/revision af en virksomheds årsregnskab. Både store og små. Der giver det en tryghed at have en revisor med inde over, så der ligesom ikke er noget der bliver overset eller mangler i det samlede regnskab.

Drøft med din revisor hvad der er det bedst mulige i din situation.

Kontakt os for at få et tilbud på hvad du har behov for til din virksomhed.