Reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse bruges når man ønsker at omdanne sin personlige virksomhed til et selskab.

Der er mange der tror, at man blot kan lukke sin personlige virksomhed. Oprette et ApS og så drive sin virksomhed videre i selskabsform. Det kan desværre blive en meget dyr fejltagelse.

Skat kan med loven i hånden, sidestille ophøret af den gamle personlige virksomhed med et salg. Og så kommer problemerne. Så skal virksomheden nemlig sælges til handelsværdien (altså den pris den reelt kunne sælges til). Derfor vil der i rigtig mange tilfælde opstå en pæn fortjeneste, som der naturligvis skal betales skat af. Der skal også betales skat af genvundne afskrivninger samt af goodwill.

Har man drevet virksomhed i virksomhedsskatteordningen vil eventuelle opsparede overskud også skulle beskattes idet den personlige virksomhed jo ophører.

Så det kan godt blive en rigtig dyr affære.

Derfor har man lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

Ved hjælp af denne lov har man mulighed for at omdanne den personlige virksomhed til et anpartsselskab, uden at det udløser skat på omdannelsestidspunktet. Som ”betaling” for den gamle virksomhed modtager man anparterne i det nye ApS.

Det nye selskab indtræder i den personlige virksomheds tidligere skattemæssige stilling.

I forbindelse med omdannelsen, skal anskaffelsessummen på de anparter man modtager beregnes. Her tages der højde for den skat, du egentlig skulle have betalt, hvis du blot havde solgt din virksomhed på normal vis. Der er således altså tale om skattefrihed på omdannelsestidspunktet. Sælger du på et senere tidspunkt anparterne, udløser det skat. Dette kan dog undgås ved efterfølgende at ”bygge et holdingselskab ovenpå” efter reglerne som ”skattefri aktieombytning” – mere herom i en senere artikel.

Betingelser for at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse
Omdannelsen skal være gennemført senest 6 måneder efter foregående indkomstårs udløb – altså i praksis har man 6 måneder efter indkomståret er slut til at få det hele klaret. Alt skal være færdigt inden 30-06 i året efter.
Første dag i det nye selskabs regnskabsår skal være den 1/1, altså dagen efter det personlige selskab lukkes.
Omdannelsen skal omfatte samtlige virksomhedens aktiver og passiver, herunder også samtlige blandet benyttede aktiver
Hele den personlige virksomhed skal omdannes – man kan altså ikke kun omdanne en del af den.
Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum må ikke være negativ før modregning af konto for opsparet overskud, med mindre samtlige virksomheder omdannes og virksomhedsordningen anvendes for indkomståret forud for omdannelsen
Indskudskonto må ikke være negativ, dvs. skal indfris ved kontant indskud forud for gennemførelse af omdannelsen, eller som alternativ kan det overvejes at udtræde af virksomhedsordningen for indkomståret forud for omdannelse
Omdannelsen skal ske til et nystiftet selskab, eller alternativt et skuffeselskab
Vederlaget for indskud af virksomhed skal alene bestå af aktier i selskabet.
Efter etableringen/stiftelsen er der ikke ud over det nævnte særlige vilkår knyttet til selskabet. Dvs. at selskabet efter stiftelsen er stillet som ethvert andet selskab. Der er således mulighed udlodning af udbytte (uden andre begrænsninger end de selskabsretlige), salg af både selskabets aktivitet og af aktier, mulighed for omstruktureringer og generationsskifter (med og uden succession) m.v.

Hvordan gør man i praksis
Først og fremmest bør man kontakte sin revisor allerede i året før der omdannes og indvie dem i planerne. En omdannelse kræver nemlig omhyggelig planlægning. Du skal bl.a. være opmærksom på:

Du får nyt CVR-nr. og den gamle personlige virksomhed lukkes i forbindelse med omdannelsen. (I praksis lukkes det gamle firma med tilbagevirkende kraft fra 31-12. Man lukker først det gamle ned når det nye ApS er oppe at køre)
Alle kontraktforhold som den personlige virksomhed hidtil har haft, skal overføres til selskabet. I de fleste tilfælde er det uproblematisk, men du bør altid undersøge om det kan give problemer – inden omdannelsen. Dette gælder selvfølgelig også alle løbende kontraktforhold til kunder. Kunder skal aktivt acceptere, at de nu handler med dit ApS – det er altså ikke nok bare at sende dem en e-mail om det. Det kan være en god ide, at få udarbejdet nye kontrakter til erstatning af de gamle.
Medarbejderne er mere eller mindre de eneste interessenter, man ikke behøver spørge om lov til at lave omdannelsen. Medarbejderne har i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse både ret og pligt til at lade sig virksomhedsoverdrage til det nye driftsselskab. Men da medarbejderne reelt får en ny arbejdsgiver i forbindelse med omdannelsen, vil der skulle udstedes nye ansættelsesbeviser til de ansatte eller udarbejdes tillæg til de gældende.

Alle leverandører af varer og ydelser skal acceptere skiftet fra personlig virksomhed til ApS. Herunder også leverandører af varme, el, vand, internet telefoni, forsikringer og alle andre der leverer varer og ydelser til firmaet.
Virksomhedens bank skal acceptere skiftet – husk også hvis du har aftaler med PBS og aftale om at kunne modtage kreditkort at få disse ændret. Også evt. aftaler med Paypall m.v.
Udlejer bør du også cleare af med, inden du går i gang – for at sikre at udlejer er ok med fremadrettet at skulle leje ud til et ApS i stedet for til dig personligt.
Du skal også huske at du selv fremadrettet bliver lønmodtager i det nye selskab. Du kan altså ikke mere blot overføre penge til dig selv. Det må kun ske som løn (med skattetræk) eller som udbytte.
Du bør herfor gennemføre en analyse/gennemgang af alle de aftaler din virksomhed har. Det vil være en god ide at lave en tjekliste over hvem der skal kontaktes og få deres bekræftelse på, at aftaler overføres til det nye selskab. Dette skal du allerede i gang med i sidste halvår i året før der omdannes.

FordeleUlemper
– Begrænset hæftelse for de ting det nye selskab laver.
– Kun hæftelse med pengene i selskabet over for SKAT.
– Lavere skat for selskab – 22% selskabsskat.
– Fuldstændig adskillelse fra privatøkonomien.

– Udgifter i.f.b.m. omdannelsen
– Nyt CVR nr.
– Nye aftaler jf. ovenstående.

Man slipper dog ikke for ansvar/hæftelse på det arbejde, der evt. tidligere er lavet i det personlige firma. Er der f.eks. fejl i et hus man har bygget til en kunde i det personlige firma hæfter man stadig personligt for det.

Faldgrupper/godt at vide

Blandet benyttede biler
Det er ikke valgfrit, om en blandet benyttet bil skal med i en skattefri omdannelse eller ikke. Bilen kan kun holdes uden for omdannelsen, hvis den har været uden for virksomhedsskatteordningen, og godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel er opgjort efter Skatterådets satser. Blandet benyttet bil, som er placeret i virksomhedsskatteordningen eller godtgjort efter faktiske udgifter, SKAL med i en skattefri omdannelse.

Ejendomme

Vi har flere gange oplevet, at der i omdannerens VSO indgår ejendom, som er solgt efter 01.01., og inden selskabet stiftes. Efter praksis kan man ikke omdanne en virksomhed, som allerede er solgt – og da ejendom er en selvstændig virksomhed, kan en solgt ejendom ikke indgå i skattefri omdannelse. Som direkte konsekvens heraf kan der kun gennemføres en delomdannelse, hvor der er krav om, at anskaffelsessummen ikke er negativ (før modregning af opsparede overskud). Herudover er det ikke sikkert, at hele det opsparede overskud kan overføres til anparternes skattemæssige anskaffelsessum.

Så er der i VSO fast ejendom, som skal med i skattefri omdannelse, så kan I med fordel sikre jer, at der ikke er sket salg – eller udbudt til salg. Dette bør vente, til efter omdannelsen er gennemført og anmeldt.

HUSK – skattemæssigt er der sket et salg, så snart der er underskrevet en købsaftale!

Gennemgå skattemappen

Du kan også med fordel gennemgå ejendomsoplysningerne i skattemappen og sikre dig, at alle ”erhvervsejendomme” er taget med i VSO.

Vi har oplevet tilfælde, hvor omdanneren har ejet en andel i en ejendom, hvor f.eks. et barn har ejet resten. Selv om dette kan fremstå som en privat disposition, så er det skattemæssigt en erhvervsmæssig virksomhed, hvis barnet råder over hele ejendommen. I givet fald vil andelen i ejendommen være et erhvervsaktiv, som skulle have været med i VSO.

Også her vil det være en konsekvens, at omdannelsen bliver til en delomdannelse – med deraf følgende krav om, at skattemæssig anskaffelsessum ikke er negativ (før modregning af opsparet overskud). Tilsvarende vil der her være en risiko for, at det ikke er hele det opsparede overskud, som kan overgå til skattemæssig anskaffelsessum på anparterne.

Hævninger i virksomheden i omdannelsesåret

Det er jo en enkeltmandsvirksomhed til omdannelsen sker. Derfor er det helt okay at hæve som normalt i virksomheden frem til omdannelsesdagen. Det man har hævet frem til omdannelsesdagen bliver beskattet som B-indkomst og skal indberettes til SKAT som sådan. Efter omdannelsesdagen er den eneste måde at få penge ud af virksomheden på – løn med skattetræk. Derfor er det vigtigt inden man omdanner at gennemgå virksomhedens konti og få frameldt “private udgifter” som betales automatisk fra virksomhedens konti. Man skal også sikre sig at man ikke ved en fejl fortsætte med at betale udgifter fra kontoen som er private. Det er desværre noget vi ser tit og det giver altid problemer. Udgifter som pr. definition altid er private og ikke mere må betales fra firmakonto efter omdannelsen kunne f.eks. være (men ikke udtømmende):

Sådanne private hævninger må ikke ske efter omdannelsen og kan i værste fald medføre at man har et ulovligt anpartshaverlån, som kan medføre nogle forfærdelige konsekvenser for anpartshaver.

Du bliver lønmodtager

Som det fremgår over her bliver du igen helt almindelig lønmodtager. Det gør jo også at din løn nu bliver fratrukket i dit selskabs overskud. Det gør den jo ikke når du har enkeltmandsvirksomhed. Her er det indehaver hæver, ikke trukket fra i overskuddet. Det skyldes at overskuddet af enkeltmandsvirksomhed jo beskattes på din personlige selvangivelse.

Det gør jo at selskabets overskud vil blive mindre end den samme virksomhed (med samme tal) drevet som enkeltmandsvirksomhed.

Når du har et selskab er selskabets økonomi separeret fra din personlige økonomi. Selskabet laver sit eget årsregnskab og oplysningsskema som ikke har noget med dit personlige oplysningsskema og SKAT at gøre. Du bliver blot beskattet af det du har udbetalt som løn til dig fra selskabet.

Selskabet skal selvfølgelig på helt normal vis tilbageholde skat ATP m.v. i den løn det udbetaler til dig. Derfor skal du bruge et lønsystem når du skal udbetale løn til dig selv således at der bliver tilbageholdt skat af din løn.

B-skatter i omdannelsesåret

Få betalt nok skat i omdannelsesåret så der ikke kommer restskatter når året er slut. Som det fremgår af ovenstående kan du jo nemlig ikke bare hæve i virksomheden til betaling af skatter – det skal jo ske som løn med skattetræk.

Forskudsopgørelse i omdannelsesåret og året efter


Enkeltmandsvirksomhedens bankkonti.

Såfremt banken ikke vil være med til at “skifte ejer” over til det nye ApS på de gamle konti – men insisterer på at oprette ny(e) konti til det ny ApS bør der gøres følgende umiddelbart efter omdannelsen.

Også her ser vi tit fejl, hvor man f.eks. “glemmer” en konto og enten overføre til privat, glemmer at lukke den eller lader den fortsætte. Det går desværre ikke.

Holdingselskab

Mange etablerer samtidig med omdannelsen et holdingselskab ”oven på” det nye driftsselskab. Dette kan ske ved en skattefri aktieombytning. Fordelen ved et holdingselskab er, at man der kan beskytte den opsparede egenkapital, samt at et holdingselskab efter 3 år kan sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit. Udbytter fra driftsselskabet til holdingselskabet er skattefrie.

Læs mere om skattefri aktieombytning i en senere artikel.

Vi har medvirket til rigtig mange skattefrie virksomhedsomdannelser. Det er vigtigt det bliver lavet ordentligt ellers kan skat tilsidesætte det.

Tænker du på skattefri omdannelse tøv ikke med at kontakte os og få en gratis og uforpligtende samtale med en ekspert.

Ansvarsfraskrivelse
Ovenstående artikel tilbydes udelukkende som en service og inspirationskilde til dig. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler i artiklen, eller manglende opdatering heraf. Det du finder på RevisionsCentrum ApS´s hjemmeside kan ikke erstatte konkret rådgivning. Vi opfordrer dig derfor altid til at søge konkret rådgivning inden du træffer beslutninger.